شناسایی نیازهای مشتریان فرش ماشینی در ایران با استفاده از مدل کانو (بخش دوم)

آزمون فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی

تأمین نیازهای مشتریان فرش ماشینی در ایران بر اساس مدل کانو بر رضایت مشتریان تأثیرگذار است

برای آزمون این فرضیه از آزمون معنی داری پیرسون استفاده شده است، نتایج بدست آمده به شرح زیر توضیح داده می شود: بین تأمین نیازهای مشتریان و رضایت مشتریان همبستگی معنی داری وجود دارد. نوع همبستگی بین دو متغیر مذکور خطی و مستقیم بوده یعنی هر دو توأمان افزایش یا کاهش می یابند، شدت همبستگی بین دو متغیر در سطح قوی قرار دارد. بنابراین فرضیه اصلی پژوهش مورد تأیید قرار می گیرد. (خرید فرش مشهد)

فرضیه اول

ایجاد الزامات اساسی در صنعت فرش بر رضایت مشتریان تأثیرگذار است

برای آزمون این فرضیه از آزمون معنی داری پیرسون استفاده شده است، نتایج بدست آمده به شرح زیر توضیح داده می شود: بین ایجاد الزامات اساسی و رضایت مشتریان همبستگی معنی داری وجود دارد. نوع همبستگی بین دو متغیر مذکور خطی و مستقیم بوده یعنی هر دو توأمان افزایش یا کاهش می یابند، شدت همبستگی بین دو متغیر در سطح قوی قرار دارد. بنابراین فرضیه اول پژوهش مورد تأیید قرار می گیرد. (قیمت فرش ماشینی)

فرضیه سوم

ایجاد الزامات انگیزشی در صنعت فرش بر رضایت مشتریان تأثیرگذار است

برای آزمون این فرضیه از آزمون معنی داری پیرسون استفاده شده است، نتایج بدست آمده به شرح زیر توضیح داده می شود: بین ایجاد الزامات انگیزشی و رضایت مشتریان همبستگی معنی داری وجود دارد. نوع همبستگی بین دو متغیر مذکور خطی و مستقیم بوده یعنی هر دو توأمان افزایش یا کاهش می یابند، شدت همبستگی بین دو متغیر در سطح قوی قرار دارد. بنابراین فرضیه سوم پژوهش مورد تأیید قرار می گیرد. (قیمت فرش زمرد مشهد)

پیشنهادات منتج از فرضیه ها

با توجه به آن چه در این پژوهش انجام شده، نتایج قابل توجهی به دست آمده است که سازمان هایی که از این پژوهش استفاده می کنند (مخصوصاً بازررگانی فرش فلاحی)، با بهر ه گیری از آن خواهند توانست مزیت های رقابتی بسیاری را در دنیای پیچیده کسب و کار به دست آورده و به حیات خود ادامه دهند.

-۱ با توجه به متغیرهای الزامات انگیزشی و اولویت بندی آنها که در این پژوهش به آن اشاره گردیده است، به شرکت بازرگانی فرش فلاحی توصیه می گردد که تا حد امکان نسبت به فراهم آوردن مقدمات اجرای متغیرهایی همچون طرح های خاص، تراکم، مقاومت بالا و … اقدام نماید تا موجبات تمایز شرکت فرش فلاحی نسبت به سایر شرکت های مشابه گردد.

-۲ با توجه به متغیرهای الزامات عملکردی و اولویت بندی آنها که در این پژوهش به آن اشاره گردیده است به شرکت فرش فلاحی توصیه می گردد که با تخصیص بودجه های مناسب، البته با توجه به اهمیت متغیرهای الزامات عملکردی و با راه اندازی و یا تقویت بخش تحقیق و توسعه شرکت نسبت به اجرا و بهبود متغیرهایی همچون کیفیت، مقاومت، نوع نقشه استفاده شده، طرح های فانتزی استفاده شده، با کیفیت مطلوب اقدامات لازم را به عمل آورد. (قیمت فرش مشهد اردهال)

۳- با توجه به متغیرهای الزامات اساسی و اولویت بندی آنها که در این پژوهش به آن اشاره گردیده است ، به بازرگانی فرش فلاحی توصیه می شود که با آموزش و توجیه کارکنان خود و سرمایه گذاری مناسب نسبت به اجرای متغیرهایی اندازه های مناسب و متفاوت، ضمانت نامه محصولات، ضخامت و نرمی و لطافت تا حد امکان اقدام نماید.

-۴ با توجه به رقابتی بودن بازار فرش و بیشتر شدن این رقابت در سال های آتی و همچنین به دلیل افزایش تولید پیشنهاد می شود شرکت های تولیدکننده فرش از جمله بازرگانی فرش فلاحی طی یک برنامه کوتاه مدت اقداماتی جهت بهبود عواملی صورت دهند که در این پژوهش در غالب عوامل اساسی و عملکردی طبقه بندی گردیده اند.

-۵ با توجه به اینکه شرکت های بازرگانی فرش بایستی در طی سال های آتی علاوه بر رقبای داخلی با شرکت های تولید کننده ی فرش جهانی در بازار داخلی و منطقه ای رقابت کنند، بایستی در یک برنامه ی بلند مدت به بهبود کلیه ی عواملی که در این تحقیق به عنوان عوامل موثر بر رضایت مشتری شناسایی گردید ، اقدام نماید. (قیمت فرش نگین مشهد)

پیشنهاد به پژوهشگران آینده

– با توجه به اینکه در این پژوهش به شناسایی نیازهای مشتریان فرش ماشینی در ایران با استفاده از مدل کانو استفاده می شود. در پژوهش های آتی می توان از مدل های دیگر برای شناسایی نیازهای مشتریان از مدل های دیگر استفاده کرد.

– پیشنهاد می گردد پژوهشی با این عنوان در شرکت ها یا سازمان های دیگر انجام شود و نتایج آن با نتایج تحقیق مقایسه شود.

– پیشنهاد می شود رابطه بین نیاز های مشتریان با نیازهای ارتباطی با در نظر گرفتن مدل های دیگر عملکرد سنجیده شود.

– پیشنهاد می شود تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین نیاز های مشتریان و سبک پاسخگویی سیستم های اداری انجام شود.

– پیشنهاد می شود مدل هایی جدید برای نیاز های مشتریان معرفی شود و رابطه آن با مشتری مداری سنجیده شود. (فرش ستاره کویر یزد)

– پیشنهاد می شود تحقیقاتی با عنوان بررسی رابطه بین نیاز های مشتریان با متغیر های دیگر مانند مشتری گرایی، خدمات مشتری، وفاداری مشتری و … انجام شود.

محدودیت های پژوهش وملاحظات اخلاقی

-از آنجا که این تحقیق در شرکت بازرگانی فرش فلاحی انجام شده است برای استفاده از نتایج تحقیق در جاهای دیگر می بایست جانب احتیاط شود.

-ممکن است نتایج یافته های احتمالی در سایر استان ها مغایرت داشته باشد. (قیمت فرش خاطره کاشان)

-احتمال دارد که اگر سطح سواد، جنسیت و محل کارکنان فعلی تغییر یابد یافته ها دستخوش تغییر گردد.

-همچنین ممکن است اگر ابزار گردآوری اطلاعات تغییر کند نتایج و یافته های تحقیق دستخوش تغییر گردد. لذا در تمام موارد بالا پیشنهاد می گردد در استفاده یافته های تحقیق جانب احتیاط رعایت شود.

محدودیت های پژوهشگر

-عدم همکاری انتظامات برای انجام تحقیق داخل شرکت و سختگیری های آن

-عدم همکاری بعضی از کارمندان (خرید فرش ساوین)

-عدم وجود فرصت مناسب بری تفهیم همکاران با توجه به حجم کاریشان

-عدم همکاری برخی از مشتریان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست